Melp Platformos Naudojimo Taisyklės

 1. SĄVOKOS
  1. MELP (arba Mes) – MELP BV, KvK kodas 80201547, registracijos Nr. 000046569057, registruotos buveinės adresas Prof. J. H. Bavincklaan 71183AT Amstelveen, Nyderlandai arba bet kuri kita MELP įmonė, įsteigta šalyje, kurioje yra teikiamos MELP platformos paslaugos;
  2. MELP platforma – MELP valdoma platforma internete, adresu melp.com, ir MELP mobilioji aplikacija. MELP platforma yra įrankis, skirtas Įmonėms pateikti informaciją apie Naudas bei jas valdyti, o Naudotojams – pasiekti šią Įmonių teikiamą informaciją, pasirinkti Naudas ir atlikti kitus leidžiamus veiksmus. Priklausomai nuo pasirinkto prisijungimo prie MELP platformos būdo, gali skirtis MELP platformoje pateikiamos informacijos apimtis ir siūlomas funkcionalumas.
  3. MELP mobilioji aplikacija – MELP mobilioji programėlė, kurią galima parsisiųsti į išmaniuosius įrenginius ir pasiekti MELP platformą. Naudotojai MELP platformos funkcionalumais naudotis gali tik per MELP mobiliąją aplikaciją;
  4. Naudotojas (arba Jūs) – MELP mobiliosios aplikacijos naudotojas, kuris yra Įmonės darbuotojas ar kitaip su Įmone susijęs fizinis asmuo ir kuris MELP mobiliąją programėlę naudoja siekdamas sužinoti apie jam Įmonės teikiamas naudas bei atlikti kitus šiose taisyklėse numatytus veiksmus;
  5. Įmonė – (i) juridinis asmuo, veikiantis kaip darbdavys; (ii) individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, veikiantis kaip darbdavys; (iii) asmuo, samdantis fizinius asmenis paslaugų ar kitos civilinės sutarties pagrindu; (iv) asmuo, teikiantis naudas Naudotojams kitu nei darbo sutarties ar civilinės sutarties pagrindu;
  6. Naudos – Įmonės Naudotojui teikiamos naudos, susijusios su Naudotojo skatinimu, sveikatinimu, draudimo ir mokymo paslaugomis, nuolaidomis, trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis ar kitomis skatinimo priemonėmis, kuriomis Naudotojas turi teisę pasinaudoti dėl savo santykio su Įmone;
  7. Naudos teikėjas – trečiasis asmuo, teikiantis Naudos objektu esančias paslaugas. Kai Naudas teikia pati Įmonė, Naudos teikėjo sąvoka apima ir Įmonę;
  8. MELP platformos naudojimo taisyklės – šios MELP platformos naudojimo taisyklės, skirtos Naudotojams. Aktualios redakcijos MELP platformos naudojimo taisyklės pateikiamos MELP mobiliojoje aplikacijoje.
 2. TEISĖ NAUDOTIS MELP PLATFORMA
  1. MELP platformos naudojimo taisyklės yra Jums privalomos siekiant pradėti naudotis MELP mobiliąja aplikacija ir visą laiką naudojantis ja, todėl turite atidžiai perskaityti šias taisykles ir jų laikytis. Kai pirmą kartą prisijungdami prie MELP mobiliosios aplikacijos patvirtinate šias taisykles, Jūs įsipareigojate laikytis visų jose nurodytų MELP mobiliosios aplikacijos naudojimo sąlygų. Šiose taisyklėse taip pat pateikiami mūsų įsipareigojimai Jums, todėl šios MELP platformos naudojimo taisyklės yra privaloma ir įpareigojanti sutartis tarp Jūsų ir Mūsų.
  2. Naudojimasis MELP mobiliąja aplikacijaJums yra nemokamas.
  3. Visais atvejais Jūs patys sprendžiate ar naudotis Įmonės Jums suteikiamomis Naudomis. MELP mobilioji aplikacija veikia kaip įrankis, suteikiantis Jums informaciją apie Jūsų pasirinkimus bei naudotis kitais jos funkcionalumais. Jūs galite laisvai nuspręsti kiek, kada ir kaip naudotis MELP mobiliąja aplikacija ar nesinaudoti ja.
  4. Tokiu atveju, jei MELP mobiliąją aplikaciją naudojate dėl kelių Įmonių Jums teikiamų Naudų ir Jūsų santykiai su kažkuria Įmone pasibaigia, jos teikiamų Naudų MELP mobiliojoje aplikacijoje nebematysite.
  5. Teikiant Naudas, santykiai susiklosto tiesiogiai tarp Jūsų, Įmonės ir Naudos teikėjo. Mes veikiame tik kaip atsiskleidęs tarpininkas, kuris Įmonei teikia MELP platformos paslaugas. Visais klausimais dėl Naudų teikimo, jų kokybės, atitikimo teisės aktams ir kt. kreipkitės į Įmonę.
 3. NAUDOJIMASIS MELP PLATFORMA
  1. Prieš Jums pradedant naudotis MELP mobiliąja aplikacija, Įmonė sukurs Jums paskyrą ir suteiks prisijungimo duomenis Jūsų paskyrai inicijuoti.
  2. Norėdami pirmą kartą prisijungti prie MELP mobiliosios aplikacijos, turėsite:
   1. parsisiųsti MELP mobiliąją aplikaciją į savo išmanųjį įrenginį;
   2. suvesti savo telefono numerį ir Įmonės Jums suteiktus prisijungimo duomenis;
   3. perskaityti taikomas taisykles ir pranešimus (įskaitant, tačiau neapsiribojant šiomis MELP platformos naudojimo taisyklėmis ir privatumo politika) ir su jomis sutikti.
  3. Jūs esate atsakingas už savo paskyros prieigos duomenų (prisijungimo kodo) slaptumo išsaugojimą.
  4. MELP mobiliosios aplikacijos Naudotoju tapsite po to, kai savo nurodytu telefonu ir (arba) el. paštu gausite patvirtinimą.
  5. Jeigu nebenorite naudotis MELP mobiliąja aplikacija, Jūs turite teisę bet kada nustoti ja naudotis ir/ar pašalinti MELP mobiliąją aplikaciją iš savo įrenginio. Dėl Jūsų paskyros panaikinimo MELP platformoje kreipkitės į Įmonę.
 4. MELP MOBILIOSIOS APLIKACIJOS FUNKCIONALUMAI
  1. Jūs galite naudotis šiais MELP mobiliosios aplikacijos funkcionalumais (kurių sąrašas nėra baigtinis):
   1. matyti Įmonės Jums teikiamas Naudas, susipažinti su Naudų aprašymais ir jų suteikimo sąlygomis;
   2. valdyti Naudų pasirinkimus (pasirinkti Naudų taikymą arba jų atsisakyti, jas grupuoti) pagal Įmonės suteiktas galimybes;
   3. sekti naujienas dėl teikiamų Naudų ir kitą Įmonės informaciją apie pasinaudojimo Naudomis sąlygas;
   4. susipažinti su aktualia MELP platformos naudojimo taisyklių ir privatumo politikos redakcija;
   5. matyti Įmonės atsakingo asmens, administruojančio Įmonės teikiamas Naudas, kontaktinę informaciją;
   6. gauti Jums skirtus Įmonės pranešimus, susijusius su Naudomis.
  2. 4.2. MELP turi teisę be atskiro pranešimo pridėti papildomus, taip pat keisti ar panaikinti esamus MELP mobiliosios aplikacijos funkcionalumus, kurie Jums taps prieinami Jums atnaujinus MELP mobiliąją aplikacijąsavo įrenginyje.
 5. JŪSŲ BENDROSIOS TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Jums suteikiama teisė naudotis MELP mobiliosios aplikacijos funkcionalumais, tačiau turite laikytis šių MELP platformos naudojimo taisyklių ir taikomų teisės aktų.
  2. Jūs įsipareigojate:
   1. tinkamai vykdyti šiose taisyklėse numatytas pareigas;
   2. neperduoti tretiesiems asmenims savo paskyros MELP mobiliojoje aplikacijojeprisijungimo duomenų ir neleisti tretiesiems asmenims naudotis Jūsų paskyra MELP mobiliojoje aplikacijoje;
   3. nenaudoti MELP mobiliosios aplikacijos taip, kad būtų arba galėtų būti sukelti MELP platformos ar atskirų jos funkcijų veikimo trukdžiai;
   4. nenaudoti MELP mobiliosios aplikacijos nesąžiningais tikslais arba atliekant bet kokius neteisėtus veiksmus;
   5. naudodamasis MELP mobiliąja aplikacija ir joje pateikiama informacija, elgtis apdairiai ir sąžiningai.
 6. MŪSŲ BENDROSIOS TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Mes turime teisę sustabdyti arba nutraukti galimybę Jums naudotis MELP mobiliąja aplikacija ar pašalinti iš MELP platformos Jūsų paskyrą, jei yra pagrindo manyti, kad užsiimate neleistina veikla ar elgiatės nesąžiningai, kitaip pažeidžiate šias taisykles, teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų šalių teises ar interesus.
  2. Mes dėsime pagrįstas pastangas, kad MELP platforma tinkamai veiktų ir būtų pasiekiama jos naudotojams. Tačiau Mes negarantuojame, kad MELP mobilioji aplikacija veiks be trikdžių ar be klaidų, o MELP mobiliojoje aplikacijoje pateikiama informacija bus tiksli, išsami ir Įmonės reguliariai atnaujinama.
 7. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
  1. Naudojantis MELP mobiliąja aplikacija yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Išsami informacija apie MELP platformoje vykdomą asmens duomenų tvarkymą pateikiama privatumo politikoje. Pirmą kartą prisijungdami prie
   MELP mobiliosios aplikacijos, Jūs turite susipažinti su privatumo politika ir patvirtinti, kad tai padarėte.
 8. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
  1. MELP platforma bei visi atskiri jos elementai, įskaitant programinę įrangą, išeities ir objektinius kodus, algoritmus, know-how, duomenų bazes, tekstus, dizainą, logotipus, produktų ir paslaugų pavadinimus, prekių ženklus (išskyrus Įmonėms priklausančius), ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Mums ar Mūsų licenciarams, ir Jums nėra perduodamos jokios teisės į MELP platformą.
  2. Mes suteikiame Jums neišimtinę, neperleidžiamą teisę naudoti MELP platformą pagal jos paskirtį tol, kol galioja ši sutartis.
  3. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip neleistinai nenaudoti šiame MELP platformos naudojimo taisyklių skyriuje nurodytų intelektinės nuosavybės objektų.
 9. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS
  1. Mes negarantuojame, kad MELP platforma ir (arba) jos turinys bus nuolat prieinamas ir vienodai funkcionalus. Jums suprantama, kad MELP platforma bet kuriuo metu ir dėl bet kurios priežasties gali būti neprieinama ar gali vėluoti.
  2. Teisės aktų leidžiama apimtimi, Mes neprisiimame atsakomybės už:
   1. trečiųjų asmenų veiksmus ir (ar) neveikimą, dėl kurių sutriktų naudojimasis MELP mobiliąja programėle ir Jūs galimai dėl to patirtumėte nuostolius;
   2. jokius įsipareigojimus, kurie pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant mokesčių teisės aktus, galėtų kilti Jums naudojantis Naudomis;
   3. MELP platformos veiklos nutraukimą dėl bet kokių priežasčių;
   4. MELP platformos duomenų praradimą, neteisėtą atskleidimą ar sugadinimą.
  3. Mūsų atsakomybė kyla tik dėl žalos, kuri atsirado dėl Mūsų tyčios ar didelio neatsargumo ir tik už patirtus tiesioginius nuostolius, kurių dydį ir atsiradimo faktą įrodyti turėtumėte Jūs.
  4. Mes nesuteikiame jokių užtikrinimų, patvirtinimų ar garantijų dėl Įmonės teikiamų Naudų bei neatliekame jokio jų vertinimo.
  5. Mes dėsime pagrįstas pastangas, kad MELP mobilioji aplikacija ir joje pateikiamas turinys būtų saugus. Tačiau jokia sistema nėra visiškai saugi, todėl Mes negarantuojame, kad MELP mobiliojoje aplikacijoje nebus virusų, kenkėjiškų arba kitų elementų, dėl kurių MELP mobilioji aplikacija ir (arba) jos turinys gali būti pavojingi. Jūs esate pats atsakingas už savo ir savo įrenginių saugumą.
  6. MELP mobiliojoje aplikacijoje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ir paslaugas, kurios nepriklauso Mums ir nėra Mūsų kontroliuojamos. Mes neprisiimame atsakomybės už tokias svetaines ir internetines paslaugas.
  7. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už Jūsų tarpusavio santykius su Įmone ir juose nedalyvaujame, negarantuojame Naudų priskyrimo Jums išsamumo, informacijos tikrumo bei netikriname Jūsų teisės tam tikrai Naudai turėjimo ar neturėjimo. Mūsų teikiama paslauga yra informacijos apie Įmonės Naudotojui teikiamas Naudas teikimas, o patys Mes nesiūlome jokių Naudų ir neteikiame Naudos objektu esančių paslaugų.
  8. Jeigu dėl Jūsų neteisėtų veiksmų ir/ar šių taisyklių pažeidimų Mums bus padaryta žala, privalėsite ją atlyginti.
 10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Pasiliekame teisę visiškai arba iš dalies sustabdyti, pašalinti, pakeisti MELP mobiliąją aplikaciją arba nutraukti jos veikimą. Apie tokį nutraukimą stengsimės informuoti Jus iš anksto. Mes nebūsime atsakingi, jeigu MELP platforma dėl kokių nors priežasčių arba dėl jos bet kokio keitimo, jos veikimo sustabdymo arba galutinio nutraukimo bus nepasiekiama.
  2. Mes turime teisę kitai šaliai perduoti visas ar dalį teisių ir/ar pareigų, kylančių pagal šias MELP platformos naudojimo taisykles (pvz., parduodant MELP platformą ar keičiant MELP verslo struktūrą).
  3. Visi duomenys ir informacija, susijusi su MELP platforma bei talpinama MELP mobiliojoje aplikacijoje, yra konfidenciali, nebent Įmonė nurodytų kitaip. Įmonės Jums teikiamomis Naudomis privalote naudotis laikydamiesi Įmonės nustatytų taisyklių.
  4. 1Mes galime pildyti, keisti šias MELP platformos naudojimo taisykles ir kitus su jomis susijusius dokumentus, kai tokie pakeitimai reikalingi dėl technologinių ar reguliacinių pakeitimų, arba kai MELP platformos naudojimo taisykles keisti reikalinga dėl su verslu susijusių priežasčių. Apie tai Jus informuosime MELP mobiliojoje aplikacijoje. Jeigu nesutinkate su bet kokiais MELP platformos naudojimo taisyklių pakeitimais, privalote nustoti naudotis MELP mobiliąja aplikacija bei ištrinti MELP mobiliąją aplikaciją iš savo įrenginių. Jei po MELP platformos naudojimo taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės MELP mobiliąja aplikacija, laikysime, kad Jūs sutinkate su nauja MELP platformos naudojimo taisyklių redakcija.
  5. Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, jei atnaujiname MELP platformą/MELP mobiliąją aplikaciją ar MELP platformos naudojimo taisykles dėl saugumo ar įvedame naujas MELP platformos funkcijas, atnaujintos MELP platformos naudojimo taisyklės gali įsigalioti nedelsiant ir bus taikomos Jums naudojantis MELP mobiliąja aplikacija nuo atnaujintų MELP platformos naudojimo taisyklių paskelbimo momento. Nesutikdami su tokiais pakeitimais, bet kada galite nustoti naudotis MELP mobiliąja aplikacija.
  6. Šioms MELP platformos naudojimo taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  7. Su Mumis galite susisiekti telefonu +370 619 99994 arba elektroniniu paštu info@melp.com.

Have questions or inquiries?

Let’s talk right now! Fill in the form or send an email to: info@melp.com

Fill in the form

MELP BV

Professor J.H. Bavincklaan 7

1183 AT Amstelveen

The Netherlands