Privatumo politika

MELP PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Šis privatumo pranešimas (toliau - Pranešimas) numato, kaip MELP, UAB (toliau – MELP arba Bendrovė) tvarko Jūsų, duomenų subjektų, asmens duomenis: jame pateikiama informacija, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie gaunami ir toliau tvarkomi, kam teikiami, kokias teises Jūs turite bei kur kreiptis dėl šių teisių įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.  

Tvarkydami asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Asmens duomenų apsauga yra itin svarbi mums, mūsų klientams bei kitiems asmenims, kurių valdomus asmens duomenis mes tvarkome, todėl visada dedame maksimalias pastangas, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi itin atsakingai ir rūpestingai, taip siekiant užtikrinti Jūsų privatumą ir duomenų saugumą.

Privatumo pranešime naudojami terminai ir apibrėžimai

Šiame Privatumo pranešime mes naudojame keletą teisinių terminų, tad mūsų nuomone Jums svarbu juos žinoti, kad suprastumėte šį Pranešimą. Žemiau pateikiame Jums šių terminų aprašymus.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį (Duomenų subjektą), taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

Asmens duomenų tvarkymas arba Tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija (veiksmas), įskaitant, bet neapsiribojant, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba kitoks sunaikinimas.

Duomenų subjektas arba Jūs - jūs ar bet kuris fizinis asmuo, kurio Asmens duomenis tvarko MELP.

Duomenų tvarkytojas arba Tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris veikia duomenų valdytojo vardu ir jam leidžiama tvarkyti duomenų valdytojo asmens duomenis tik vadovaujantis duomenų valdytojo nurodymais arba tokio duomenų tvarkymo reikalauja taikytini teisės aktai.

Duomenų valdytojas arba Valdytojas – tai yra mūsų Klientas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris nustato savo valdomų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Duomenų valdytojas turi teisę įtraukti kitas šalis tvarkyti asmens duomenis jo vardu - tvarkytojus. MELP yra jūsų duomenų valdytojas.

MELP arba Mes – MELP UAB, juridinio asmens kodas 305615566, registruotos buveinės adresas Klevų g. 10, LT-06248, Lietuvos Respublika.

Kokiais tikslais ir teisiniais pagrindais MELP tvarko Jūsų Asmens duomenis?

MELP gali tvarkyti Jūsų Asmens duomenis įvairiais tikslais, tačiau, norėtume pabrėžti, kad visais atvejais, Jūsų asmens duomenis tvarkome tik turėdami teisėtą tikslą ir tik tokia apimtimi, kokia yra būtina jam pasiekti.  
MELP tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:

 • apskaitos tvarkymas;
 • teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas (pvz: telefoninių pokalbių įrašymas);  
 • sutarčių sudarymas ir administravimas
 • paslaugų teikimas
 • konsultacijų teikimas klientams
 • darbuotojų atranka ir įdarbinimas
 • darbo santykių administravimas
 • MELP teisių ir teisėtų interesų gynimas ir saugojimas
 • teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas
 • tiesioginė rinkodara*

* Jūs turite teisę nesutikti, o sutikę̨ turite teisę vėliau, bet kuriuo metu savo duotą sutikimą atšaukti informuodami MELP šio Pranešimo 9 skyriuje nurodytu elektroninio pašto adresu. Duomenys bus saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos, bet ne ilgiau kaip 2 metus.

MELP tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 apibrėžtais teisiniais pagrindais:

 • Kai taikoma teisinė prievolė, t.y. galiojantys teisės aktai Mus įpareigoja tvarkyti Jūsų Asmens duomenis;
 • Siekiant sudaryti ir vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
 • Siekiant MELP teisėtų interesų
 • Jūsų MELP duoto sutikimo tvarkyti Jūsų Asmens duomenis pagrindu.

Kokius Jūsų Asmens duomenis MELP tvarkome?


MELP tvarko duomenis, priklausančius, žemiau nurodytoms pagrindinėms duomenų kategorijoms:  

 • Asmens tapatybės duomenys, pvz.: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gimimo vieta, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, parašas, pilietybė ir kita;
 • Kontaktiniai duomenys, pvz.: adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kita;
 • Duomenys, susiję su išsilavinimu, pvz.: išsilavinimo lygis, įgytas mokslo laispnis, mokymosi įstaigos ir kita;
 • Duomenys, susiję su Jūsų profesine veikla, pvz.: buvusios ir esamos darbovietės, pareigos, vykdoma ūkinė-komercinė veikla ir kita;
 • CV duomenys, pvz.: visi kiti duomenys, kuriuos Jūs nurodote savo gyvenimo aprašyme (CV) ir / ar motyvaciniame laiške, ir kurie nepatenka po kitomis čia išvardintomis duomenų kategorijomis ir kita;
 • Finansiniai duomenys, pvz.: pajamos, banko sąskaitos numeris ir kita;
 • Sveikatos duomenys, t.y. Jūsų sveikatos duomenys, nurodyti darbuotojo medicininėje knygelėje;
 • Duomenys, susiję su dalyvavimu juridiniuose asmenyse, pvz.: duomenys apie tai, kad esate bendrovės valdybos narys, turite atitinkamos įmonės akcijų ir kita;

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?


Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti žemiau nurodytiems subjektams:  

 • Atitinkamų paslaugų teikimui reikalingus Jūsų Asmens duomenis galime perduoti  
  kitiems paslaugų teikėjams (subrangovams), pvz. SMS trumpųjų informacinių žinučių siuntimo paslaugų teikėjams, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, IT paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams. Melp paslaugų teikėjai yra Jūsų Asmens duomenų Tvarkytojai ir taip pat yra įpareigoti laikytis asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal MELP nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti su MELP sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami Duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų konfidencialumą;  
 • Teisines, audito ir kitas profesines paslaugas MELP teikiantiems paslaugų teikėjams; antstoliams, vykdantiems teismo vykdomuosius dokumentus ir pan.;  
 • Teisėsaugos institucijoms (kriminalinės žvalgybos institucijoms, ikiteisminio tyrimo institucijoms, prokurorui, teismui ar teisėjui) nusikalstamoms veikloms užkardyti, tirti, nustatyti, skubiosios pagalbos tarnyboms, skubiosios pagalbos paslaugų teikimui ir kt., kai duomenis perduoti įpareigoja teisės aktai;  
 • Kitoms valstybės ar savivaldos institucijoms, kurioms teikti duomenis įpareigoja teisės aktai;  
 • Kitais atvejais – tik esant Jūsų sutikimui ar prašymui.  

Kokiose šalyse tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

MELP gali pasitelkti įvairius paslaugų teikėjus, kurie gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis MELP vardu. Tokie paslaugų tiekėjai yra Duomenų tvarkytojai. Šių asmenų teikiamos paslaugos mums yra būtinos tam, kad klientams galėtume suteikti įvairiapusiškas paslaugas su pačiomis geriausiomis ir patogiausiomis funkcijomis, taip pat gerinti paslaugų kokybę. Tad Duomenų tvarkytojai, kurie gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis, teikia labai įvairias paslaugas, tokias kaip: duomenų bazių, programinės įrangos teikimas, ryšio, duomenų centrų, prieglobos (angl., hosting) ir debesijos paslaugų teikimas, pranešimų išsiuntimo ir daugybę kitų paslaugų. Kiekvienu atveju Duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina jų paslaugų teikimui.

MELP, tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes juos saugome ir tvarkome Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Pažymime, kad jokie asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims už EEE ribų.

Tais atvejais, jei mums tektų pasitelkti Duomenų tvarkytoją, kuris tvarko asmens duomenis už EEE ribų, MELP sudarytų atitinkamas duomenų tvarkymo sutartis su Tvarkytoju (vadinamąsias standartines sutarties sąlygas) ir užtikrintų, kad būtų taikomos papildomos saugumo priemonės, kurios kartu garantuoja atitinkamą Duomenų apsaugos lygį.

MELP naudojame Amazon Web Service (AWS) duomenų centrus, esančius Airijos Respublikoje.

Kiek laiko tvarkome Jūsų asmens duomenis (asmens duomenų tvarkymo terminai)?

MELP tvarko Jūsų Asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. MELP užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma pasenusi arba nereikalinga informacija, bei kad Asmens duomenys ir kita informacija apie Duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.  

Kokias Jūs (Duomenų subjektas) turite teises?

Jūs, kaip Duomenų subjektas, turite Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytas teises, kurių apimtis ir taikymas priklauso nuo įvairių aplinkybių.


Jūs turite teisę:  

 • kreiptis į MELP prašydami suteikti informaciją, ar Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi;  
 • jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su MELP tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
 • kreiptis į MELP prašydami ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jei susipažinę su MELP tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į MELP prašydami ištrinti Jūsų asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai MELP yra įpareigotas saugoti Jūsų Asmens duomenis teisės aktuose numatytais terminais;
 • kreiptis į MELP prašydami apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą (kol tikrinamas Jūsų asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), jei Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar MELP turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis kitais pagrindais (pvz. teisėto intereso ar teisės aktų vykdymo pagrindais));  
 • kreiptis į MELP su prašymu perkelti Jūsų Asmens duomenis. Jūs turite teisę prašyti Jūsų Asmens duomenis, kuriuos pats / pati pateikėte MELP, ar MELP teisėtais juos gavo iš kitų Duomenų valdytojų, ir kurie yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam Duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;  
 • kreiptis į MELP ir pareikšti nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų tvarkymas yra MELP vykdomas teisėto intereso pagrindu;  
 • kreiptis į MELP ir atšaukti Jūsų anksčiau duotus sutikimus tvarkytis Jūsų Asmens duomenis.  
 • reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant  
  profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu Jums daro reikšmingą poveikį;
 • pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo MELP ir / arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt).


MELP interneto svetainėje esančios nuorodos į trečiųjų šalių paslaugas ir/ar trečiųjų šalių interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras

MELP interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius) kurių MELP nekontroliuoja. MELP neatsako už tokių trečiųjų šalių renkamos informacijos saugą, privatumą bei jos rinkimo ir tvarkymo teisėtumą. Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms MELP interneto svetainėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikomos privatumo apsaugos nuostatomis.  

Kur galite kreiptis Jūsų Asmens duomenų apsaugos klausimais ar teikti prašymus įgyvendinti Jūsų teises, susijusias su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu?

 
Jūs, kaip Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į MELP Jums patogiu būdu:  

 • el. paštu dpo@melp.com (prašymą dėl teisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, prašome pasirašyti kvalifikuotu el. parašu);  
 • paštu adresu Klevų g. 10, Vilnius (prašyme prašome nurodyti duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, paslaugų teikimo adresas, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefonas, e. paštas ir pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją).

Dėdami maksimalias pastangas, kad jūsų Asmens duomenys ar su jais susijusi informacija, nebūtų atskleista tretiesiems asmenims, Jūsų prašymą pradėsime vykdyti tik tada, kai nustatysime Jūsų tapatybę. Informacija apie veiksmus, kurių ėmėmės gavę Jūsų prašymą, Jums bus pateikta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir tapatybės patvirtinimo dienos.  

Jei manote, kad MELP veiksmais ir (ar) neveikimu galimai nesilaikoma šio Pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, prašome nedvejojant kreiptis į MELP šiame skyriuje  nurodytais kontaktais. Būtinai atsakysime į Jūsų klausimus bei prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo.  

Jei nepavyktų rasti visoms suinteresuotoms šalims priimtino sprendimo, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsako už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.  

Pranešimo galiojimas ir pakeitimai

Šis Pranešimas galioja nuo 2021-06-16. Jei pakeisime šį Pranešimą, paskelbsime jo atnaujintą ir galiojančią versiją interneto svetainėje www.melp.com, o prireikus, Jus apie pakeitimus informuosime ir kitais būdais.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View ourPrivacy Policy privacy policy for more information.