Mobiliosios programoėlės MELP privatumo politika

MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS MELP PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Šis privatumo pranešimas numato, kaip MELP BV (toliau – MELP arba Bendrovė) tvarko Jūsų, duomenų subjektų, asmens duomenis: jame pateikiama informacija, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie gaunami ir toliau tvarkomi, kam teikiami, kokias teises Jūs turite, bei kur kreiptis dėl šių teisių įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Tęsdami naudojimąsi MELP mobiliąja programėle Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su šiame Privatumo pranešime nurodytomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.

Tvarkydami asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Asmens duomenų apsauga yra itin svarbi mums, mūsų klientams bei kitiems asmenims, kurių valdomus asmens duomenis mes tvarkome, todėl visada dedame maksimalias pastangas, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi itin atsakingai ir rūpestingai, taip siekiant užtikrinti Jūsų privatumą ir duomenų saugumą.

Privatumo pranešime naudojami terminai ir apibrėžimai

Šiame Privatumo pranešime mes naudojame keletą teisinių terminų, tad mūsų nuomone Jums svarbu juos žinoti, kad suprastumėte šį Pranešimą. Žemiau pateikiame Jums šių terminų aprašymus.

Asmens duomenys arba Duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį (Duomenų subjektą), taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

Asmens duomenų tvarkymas arba Tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija (veiksmas),įskaitant, bet neapsiribojant, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba kitoks sunaikinimas.

Duomenų subjektas - Jūs ar bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi MELP mobiliąja programėle.

Duomenų tvarkytojas arba Tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris veikia duomenų valdytojo vardu ir jam leidžiama tvarkyti duomenų valdytojo asmens duomenis tik vadovaujantis duomenų valdytojo nurodymais arba tokio duomenų tvarkymo reikalauja taikytini teisės aktai. Šiuo atveju, Duomenų tvarkytojas yra MELP.

Duomenų valdytojas arba Valdytojas – tai yra mūsų Klientas, fizinis ar juridinis asmuo (Įmonė), kuris nustato savo valdomų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Duomenų valdytojas turi teisę įtraukti kitas šalis tvarkyti asmens duomenis jo vardu - tvarkytojus.

Klientas arba Įmonė – (i) juridinis asmuo, veikiantis kaip darbdavys; (ii) individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, veikiantis kaip darbdavys; (iii) asmuo, samdantis fizinius asmenis paslaugų ar kitos civilinės sutarties pagrindu; (iv) asmuo, teikiantis naudas Naudotojams kitu nei darbo sutarties ar civilinės sutarties pagrindu. Šis asmuo yra Duomenų valdytojas.

MELP arba Mes – MELP BV, KvK kodas 80201547, registracijos Nr. 000046569057, registruotos buveinės adresas Prof. J.H.Bavincklaan, 71183AT Amstelveen, Nyderlandai arba bet kuri kita MELP įmonė, įsteigta šalyje, kurioje yra teikiamos MELP paslaugos.

MELP mobilioji programėlė – MELP mobilioji programėlė, kurią Naudotojas (Jūs) gali parsisiųsti į savo išmanųjį įrenginį. MELP mobilioji programėlė leidžia Naudotojui (Jums) matyti informaciją apie Įmonės Jums teikiamas Naudas, jas pasirinkti ir atlikti kitus leidžiamus veiksmus.

Mobiliosios programėlės naudotojas arba Naudotojas arba Jūs - MELP mobiliosios programėlės naudotojas, kuris yra Įmonės (Kliento) darbuotojas ar kitaip su Įmone (Klientu) susijęs fizinis asmuo ir kuris MELP mobiliąją programėlę naudoja siekdamas sužinoti apie jam Įmonės (Kliento) teikiamas naudas bei atlikti kitus veiksmus. Šis asmuo yra Duomenų subjektas.

Naudos – Naudotojui (Jums) Įmonės teikiamos naudos, susijusios su Naudotojo skatinimu, sveikatinimu, draudimo ir mokymo paslaugomis, nuolaidomis, trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis ar kitomis skatinimo priemonėmis, kuriomis Naudotojas turi teisę pasinaudoti dėl savo santykio su Įmone;

Kodėl MELP tvarko Jūsų asmens duomenis?

MELP yra programinės įrangos, teikiamos kaip paslaugos (SaaS – Software as a Service) savininkas. Ši paslauga yra skirta tam, kad padėtų mūsų Klientams valdyti ir administruoti Jums teikiamas naudas, bendrauti su Jumis, siųsti Jums įvairius pranešimus ir kita.

Neatsiejama MELP Klientams teikiamų paslaugų dalis yra Jums, kaip MELP mobiliosios programėlės Naudotojui, suteikiama galimybė matyti Įmonės Jums teikiamas Naudas, gauti pranešimus bei naudotis kitomis MELP mobiliosios programėlės funkcijomis.

Teikdami šias paslaugas, mes turime tvarkyti Įmonės mums pateikiamus Jūsų asmens duomenis.

Taigi, norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad būtent Įmonė yra Jūsų asmens duomenų Valdytojas, o MELP veikia tik kaip duomenų Tvarkytojas, t. y. mes tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kuriuos nurodė Jums vartotojo paskyrą sukūręs duomenų Valdytojas - Įmonė. MELP jokiu būdu neveikia kaip Jūsų asmens Duomenų valdytojas.

Kai Jūs, kaip mobiliosios programėlės Naudotojas, pirmą kartą prisijungiate prie MELP, mes Jus informuojame apie Įmonės, kaip Duomenų valdytojo ir MELP, kaip Duomenų tvarkytojo vaidmenis pateikdami Jums šį Privatumo pranešimą.

Jūsų duomenų Valdytojas ir Tvarkytojas

Jūsų Duomenų tvarkytojas yra MELP UAB, juridinio asmens kodas 305615566, reg. adresas Klevų g. 10, LT-06248 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Už duomenų apsaugą atsakingo asmens (duomenų apsaugos pareigūno) kontaktiniai duomenys:
a) el. pašto adresas: dpo@melp.com.
b) pašto korespondencijos adresas: Klevų g. 10, LT-06248 Vilnius, Lietuvos Respublika. Laišką adresuokite taip: MELP UAB, Duomenų apsaugos pareigūnui.

Jūsų Duomenų valdytojas yra Įmonė, kuri MELP mobiliosios programėlės pagalba Jums komunikuoja apie naudas, siunčia naujienas ir / ar atlieka kitus veiksmus.

Kaip MELP tvarko Jūsų asmens duomenis

MELP tvarkomų asmens duomenų ir tvarkymo operacijų (veiksmų) apimtis visada priklauso nuo to, kokį paslaugų paketą pasirenka Įmonė. Dažniausiai yra atliekami šie duomenų tvarkymo veiksmai, jais neapsiribojant:

 • Naudotojų asmeninių paskyrų sukūrimas, kai Įmonė įveda Naudotojų asmens duomenis, priskiria jiems teikiamas naudas ar atlieka kitus veiksmus, kurių apimtis priklauso nuo Įmonės pasirinkto paslaugų paketo;
 • Asmens duomenų, susijusių su MELP Naudotojais, gavimas iš Įmonių (tam tikrais atvejais asmens duomenys gali būti gaunami ir iš pačių Naudotojų);
 • Naudotojų paskyrų administravimas;
 • Naujų funkcionalumų, paslaugų ir produktų kūrimas mūsų Klientams.

Pažymime, kad MELP tvarkome Jūsų asmens duomenis tik tam, kad galėtume Klientams (Įmonėms) teikti paslaugas ir tik pagal Klientų (Įmonių) nurodymus arba kaip to reikalauja taikytini teisės aktai. Su kiekvienu Klientu (Įmone) yra sudaromos atskiros paslaugų teikimo ir duomenų tvarkymo sutartys. Šiose sutartyse mes nustatome, kad MELP veikia kaip Duomenų tvarkytojas, pavaldus Duomenų valdytojui (Įmonei), ir turi vykdyti Kliento (Įmonės) nurodymus, susijusius su duomenų tvarkymu siekiant suteikti Klientui paslaugas. Duomenų tvarkymo sutartyje taip pat yra nustatomi įpareigojimai MELP dėl prievolių užtikrinti duomenų saugumą.

Duomenų saugojimas ir perdavimas. Kokiose šalyse tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

MELP gali pasitelkti įvairius paslaugų teikėjus, kurie gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis (sub-tvarkytojus). Šių asmenų teikiamos paslaugos mums yra būtinos tam, kad Klientui (Įmonei) galėtume suteikti įvairiapusišką paslaugą su pačiomis geriausiomis ir Jums, kaip MELP Naudotojui, patogiausiomis funkcijomis, taip pat gerinti paslaugų kokybę, plėsti MELP mobiliosios programėlės naudojimo galimybes ir jos turimas funkcijas. Sub-tvarkytojai, kurie gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis, teikia labai įvairius produktus ir paslaugas, tokias kaip duomenų bazių, programinės įrangos tiekimas, ryšio, duomenų centrų, prieglobos (angl. hosting) ir debesijos paslaugos, pranešimų išsiuntimas ir kt.

Kiekvienu atveju duomenų sub-tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina jo produktų ar paslaugų teikimui.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes juos saugome ir tvarkome Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Pažymime, kad jokie asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims už EEE ribų.

Tais atvejais, jei mums tektų pasitelkti sub-tvarkytoją, kuris tvarko asmens duomenis už EEE ribų, MELP sudarytų atitinkamas duomenų tvarkymo sutartis (vadinamąsias standartines sutarties sąlygas) su sub-tvarkytoju ir užtikrintų, kad būtų taikomos papildomos saugumo priemonės, kurios kartu garantuotų atitinkamą Duomenų apsaugos lygį.

MELP naudoja Amazon Web Service (AWS) duomenų centrus, esančius Airijos Respublikoje.

Duomenų subjektų teisės

Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Jūs, kaip Duomenų subjektas, turite šias teises:

 • susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas neteisėtais interesais;
 • reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • reikalauti ištrinti / sunaikinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam);
 • teisę į duomenų perkėlimą;
 • pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Dėl savo teisių įgyvendinimo prašome kreiptis į mūsų Klientą (Įmonę), t.y. savo darbdavį ar kitą su Jumis susijusi fizinį ar juridinį asmenį, kuris, būdamas Jūsų asmens duomenų tvarkytoju, naudojasi MELP paslauga.

MELP įsipareigoja bendradarbiauti su Klientu (Įmone) bei teikti jai visokeriopą pagalbą ir informaciją, reikalingą Jūsų teisių įgyvendinimui.

Pranešimo galiojimas ir pakeitimai

Šis Pranešimas galioja nuo 2021 m. liepos 15 d. Jei pakeisime šį Pranešimą, paskelbsime jo atnaujintą ir galiojančią versiją interneto svetainėje www.melp.com bei mobiliojoje programėlėje MELP, prireikus Jus apie pakeitimus informuosime ir kitais būdais.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View ourPrivacy Policy privacy policy for more information.