MELP mobiliosios programėlės naudojimo sąlygos

1. Sąvokos

1.1. MELP (arba Mes) – MELP BV, KvK kodas 80201547, registracijos Nr. 000046569057, registruotos buveinės adresas Prof. J.H.Bavincklaan, 71183AT Amstelveen, Nyderlandai arba bet kuri kita MELP įmonė, įsteigta šalyje, kurioje yra teikiamos MELP platformos paslaugos;

1.2. MELP platforma – MELP valdoma platforma internete, adresu melp.com, ir MELP mobilioji programėlė. MELP platforma yra įrankis, skirtas Įmonėms pateikti informaciją apie Naudas bei jas valdyti, o Naudotojams – pasiekti šią Įmonių teikiamą informaciją, pasirinkti Naudas ir atlikti kitus leidžiamus veiksmus. Priklausomai nuo pasirinkto prisijungimo prie MELP platformos būdo, gali skirtis MELP platformoje pateikiamos informacijos apimtis ir siūlomas funkcionalumas.

1.3. MELP mobilioji programėlė – MELP mobilioji programėlė, kurią galima parsisiųsti į išmaniuosius įrenginius ir pasiekti MELP platformą. Naudotojai MELP platformos funkcionalumais naudotis gali tik per MELP mobiliąją programėlę;

1.4. Naudotojas (arba Jūs) – MELP mobiliosios programėlės naudotojas, kuris yra Įmonės darbuotojas ar kitaip su Įmone susijęs fizinis asmuo ir kuris MELP mobiliąją programėlę naudoja siekdamas sužinoti apie jam Įmonės teikiamas naudas bei atlikti kitus šiose taisyklėse numatytus veiksmus;

1.5. Įmonė – (i) juridinis asmuo, veikiantis kaip darbdavys; (ii) individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, veikiantis kaip darbdavys; (iii) asmuo, samdantis fizinius asmenis paslaugų ar kitos civilinės sutarties pagrindu; (iv) asmuo, teikiantis naudas Naudotojams kitu nei darbo sutarties ar civilinės sutarties pagrindu;

1.6. Naudos – Įmonės Naudotojui teikiamos naudos, susijusios su Naudotojo skatinimu, sveikatinimu, draudimo ir mokymo paslaugomis, nuolaidomis, trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis, kuponų (dovanų kortelės, dovanų rinkinio, dovanų čekio ar panašios priemonės, suteikiančios teisę pasinaudoti joje nurodytomis paslaugomis ar įsigyti ją siūlomas prekes) suteikimu ar kitomis skatinimo priemonėmis, kuriomis Naudotojas turi teisę pasinaudoti dėl savo santykio su Įmone;

1.7. Naudos teikėjas – trečiasis asmuo, teikiantis Naudos objektu esančias paslaugas. Kai Naudas teikia pati Įmonė, Naudos teikėjo sąvoka apima ir Įmonę;

1.8. MELP mobiliosios programėlės naudojimo taisyklės – šios MELP mobiliosios programėlės naudojimo taisyklės, skirtos Naudotojams. Aktualios redakcijos MELP mobiliosios programėlės naudojimo taisyklės pateikiamos MELP mobiliojoje programėlėje.

2. Teisė naudotis MELP mobiliąja programėle

2.1. MELP mobiliosios programėlės naudojimo taisyklės yra Jums privalomos siekiant pradėti naudotis MELP mobiliąja programėlę ir visą laiką naudojantis ja, todėl turite atidžiai perskaityti šias taisykles ir jų laikytis. Kai pirmą kartą prisijungdami prie MELP mobiliosios programėlės patvirtinate šias taisykles, Jūs įsipareigojate laikytis visų jose nurodytų MELP mobiliosios programėlės naudojimo sąlygų. Šiose taisyklėse taip pat pateikiami mūsų įsipareigojimai Jums, todėl šios MELP platformos naudojimo taisyklės yra privaloma ir įpareigojanti sutartis tarp Jūsų ir Mūsų.

2.2. Naudojimasis MELP mobiliąja programėle Jums yra nemokamas.

2.3. Visais atvejais Jūs patys sprendžiate ar naudotis Įmonės Jums suteikiamomis Naudomis. MELP mobilioji programėlė veikia kaip įrankis, suteikiantis Jums informaciją apie Jūsų pasirinkimus bei naudotis kitais jos funkcionalumais. Jūs galite laisvai nuspręsti kiek, kada ir kaip naudotis MELP mobiliąja programėle ar nesinaudoti ja.

2.4. Tokiu atveju, jei MELP mobiliąją programėlę naudojate dėl kelių Įmonių Jums teikiamų Naudų ir Jūsų santykiai su kažkuria Įmone pasibaigia, jos teikiamų Naudų MELP mobiliojoje programėlėje nebematysite.

2.5. Teikiant Naudas, santykiai susiklosto tiesiogiai tarp Jūsų, Įmonės ir Naudos teikėjo. Mes veikiame tik kaip atsiskleidęs tarpininkas, kuris Įmonei teikia MELP platformos paslaugas. Visais klausimais dėl Naudų teikimo, jų kokybės, atitikimo teisės aktams ir kt. kreipkitės į Įmonę.

3. Naudojimasis MELP mobiliąja programėle

3.1. Prieš Jums pradedant naudotis MELP mobiliąja programėle, Įmonė sukurs Jums paskyrą ir suteiks prisijungimo duomenis Jūsų paskyrai inicijuoti.

3.2. Norėdami pirmą kartą prisijungti prie MELP mobiliosios aplikacijos, turėsite:

3.2.1. parsisiųsti MELP mobiliąją programėlę į savo išmanųjį įrenginį;

3.2.2. suvesti savo telefono numerį ir Įmonės Jums suteiktus prisijungimo duomenis;

3.2.3. perskaityti taikomas taisykles ir pranešimus (įskaitant, tačiau neapsiribojant šiomis MELP mobiliosios programėlės naudojimo taisyklėmis ir privatumo politika) ir su jomis sutikti.

3.3. Jūs esate atsakingas už savo paskyros prieigos duomenų (prisijungimo kodo) slaptumo išsaugojimą.

3.4. MELP mobiliosios programėlės Naudotoju tapsite po to, kai savo nurodytu telefonu ir (arba) el. paštu gausite patvirtinimą.

3.5. Jeigu nebenorite naudotis MELP mobiliąja programėle, Jūs turite teisę bet kada nustoti ja naudotis ir/ar pašalinti MELP mobiliąją programėlę iš savo įrenginio. Dėl Jūsų paskyros panaikinimo MELP platformoje kreipkitės į Įmonę.

4. MELP mobiliosios programėlės funkcionalumai

4.1. Jūs galite naudotis šiais MELP mobiliosios programėlės funkcionalumais (kurių sąrašas nėra baigtinis):

4.1.1. matyti Įmonės Jums teikiamas Naudas, susipažinti su Naudų aprašymais ir jų suteikimo sąlygomis;

4.1.2. valdyti Naudų pasirinkimus (pasirinkti Naudų taikymą arba jų atsisakyti, jas grupuoti) pagal Įmonės suteiktas galimybes;

4.1.3. sekti naujienas dėl teikiamų Naudų ir kitą Įmonės informaciją apie pasinaudojimo Naudomis sąlygas;

4.1.4. susipažinti su aktualia MELP mobiliosios programėlės naudojimo taisyklių ir privatumo politikos redakcija;

4.1.5. matyti Įmonės atsakingo asmens, administruojančio Įmonės teikiamas Naudas, kontaktinę informaciją;

4.1.6. gauti Jums skirtus Įmonės pranešimus, susijusius su Naudomis.

4.2. MELP turi teisę be atskiro pranešimo pridėti papildomus, taip pat keisti ar panaikinti esamus MELP mobiliosios programėlės funkcionalumus, kurie Jums taps prieinami Jums atnaujinus MELP mobiliąją programėlę savo įrenginyje.

5. Jūsų bendrosios teisės ir pareigos

5.1. Jums suteikiama teisė naudotis MELP mobiliosios programėlės funkcionalumais, tačiau turite laikytis šių MELP mobiliosios programėlės naudojimo taisyklių ir taikomų teisės aktų.

5.2. Jūs įsipareigojate:

5.2.1. tinkamai vykdyti šiose taisyklėse numatytas pareigas;

5.2.2. neperduoti tretiesiems asmenims savo paskyros MELP mobiliojoje programėlėje prisijungimo duomenų ir neleisti tretiesiems asmenims naudotis Jūsų paskyra MELP mobiliojoje programėlėje;

5.2.3. nenaudoti MELP mobiliosios programėlės taip, kad būtų arba galėtų būti sukelti MELP platformos ar atskirų jos funkcijų veikimo trukdžiai;

5.2.4. nenaudoti MELP mobiliosios programėlės nesąžiningais tikslais arba atliekant bet kokius neteisėtus veiksmus;

5.2.5. naudodamasis MELP mobiliąja programėle ir joje pateikiama informacija, elgtis apdairiai ir sąžiningai.

6. Mūsų bendrosios teisės ir pareigos

6.1. Mes turime teisę sustabdyti arba nutraukti galimybę Jums naudotis MELP mobiliąja programėle ar pašalinti iš MELP platformos Jūsų paskyrą, jei yra pagrindo manyti, kad užsiimate neleistina veikla ar elgiatės nesąžiningai, kitaip pažeidžiate šias taisykles, teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų šalių teises ar interesus.

6.2. Mes dėsime pagrįstas pastangas, kad MELP mobilioji programėlė tinkamai veiktų ir būtų pasiekiama jos naudotojams. Tačiau Mes negarantuojame, kad MELP mobilioji programėlė veiks be trikdžių ar be klaidų, o MELP mobiliojoje programėlėje pateikiama informacija bus tiksli, išsami ir Įmonės reguliariai atnaujinama.

7. Asmens duomenų apsauga

7.1. Naudojantis MELP mobiliąja programėle yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Išsami informacija apie MELP platformoje vykdomą asmens duomenų tvarkymą pateikiama privatumo politikoje. Pirmą kartą prisijungdami prie MELP mobiliosios programėlės, Jūs turite susipažinti su privatumo politika ir patvirtinti, kad tai padarėte.

8. Intelektinė nuosavybė

8.1. MELP platforma bei visi atskiri jos elementai, įskaitant programinę įrangą, išeities ir objektinius kodus, algoritmus, know-how, duomenų bazes, tekstus, dizainą, logotipus, produktų ir paslaugų pavadinimus, prekių ženklus (išskyrus Įmonėms priklausančius), ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Mums ar Mūsų licenciarams, ir Jums nėra perduodamos jokios teisės į MELP platformą.

8.2 Mes suteikiame Jums neišimtinę, neperleidžiamą teisę naudoti MELP platformą pagal jos paskirtį tol, kol galioja ši sutartis.

8.3 Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip neleistinai nenaudoti šiame MELP mobiliosios programėlės naudojimo taisyklių skyriuje nurodytų intelektinės nuosavybės objektų.

9. Atsakomybės ribojimas

9.1 Mes negarantuojame, kad MELP platforma ir (arba) jos turinys bus nuolat prieinamas ir vienodai funkcionalus. Jums suprantama, kad MELP platforma bet kuriuo metu ir dėl bet kurios priežasties gali būti neprieinama ar gali vėluoti.

9.2 Teisės aktų leidžiama apimtimi, Mes neprisiimame atsakomybės už:

9.2.1. trečiųjų asmenų veiksmus ir (ar) neveikimą, dėl kurių sutriktų naudojimasis MELP mobiliąja programėle ir Jūs galimai dėl to patirtumėte nuostolius;

9.2.2. jokius įsipareigojimus, kurie pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant mokesčių teisės aktus, galėtų kilti Jums naudojantis Naudomis;

9.2.3. MELP platformos veiklos nutraukimą dėl bet kokių priežasčių;

9.2.4. MELP platformos duomenų praradimą, neteisėtą atskleidimą ar sugadinimą.

9.3. Mūsų atsakomybė kyla tik dėl žalos, kuri atsirado dėl Mūsų tyčios ar didelio neatsargumo ir tik už patirtus tiesioginius nuostolius, kurių dydį ir atsiradimo faktą įrodyti turėtumėte Jūs.

9.4. Mes nesuteikiame jokių užtikrinimų, patvirtinimų ar garantijų dėl Įmonės teikiamų Naudų bei neatliekame jokio jų vertinimo.

9.5. Mes dėsime pagrįstas pastangas, kad MELP mobilioji programėlė ir joje pateikiamas turinys būtų saugus. Tačiau jokia sistema nėra visiškai saugi, todėl Mes negarantuojame, kad MELP mobiliojoje aplikacijoje nebus virusų, kenkėjiškų arba kitų elementų, dėl kurių MELP mobilioji programėlė ir (arba) jos turinys gali būti pavojingi. Jūs esate pats atsakingas už savo ir savo įrenginių saugumą.

9.6. MELP mobiliojoje programėlėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ir paslaugas, kurios nepriklauso Mums ir nėra Mūsų kontroliuojamos. Mes neprisiimame atsakomybės už tokias svetaines ir internetines paslaugas.

9.7. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už Jūsų tarpusavio santykius su Įmone ir juose nedalyvaujame, negarantuojame Naudų priskyrimo Jums išsamumo, informacijos tikrumo bei netikriname Jūsų teisės tam tikrai Naudai turėjimo ar neturėjimo. Mūsų teikiama paslauga yra informacijos apie Įmonės Naudotojui teikiamas Naudas teikimas, o patys Mes nesiūlome jokių Naudų ir neteikiame Naudos objektu esančių paslaugų.

9.8 Jeigu dėl Jūsų neteisėtų veiksmų ir/ar šių taisyklių pažeidimų Mums bus padaryta žala, privalėsite ją atlyginti.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Pasiliekame teisę visiškai arba iš dalies sustabdyti, pašalinti, pakeisti MELP mobiliąją programėlę arba nutraukti jos veikimą. Apie tokį nutraukimą stengsimės informuoti Jus iš anksto. Mes nebūsime atsakingi, jeigu MELP platforma dėl kokių nors priežasčių arba dėl jos bet kokio keitimo, jos veikimo sustabdymo arba galutinio nutraukimo bus nepasiekiama.

10.2. Mes turime teisę kitai šaliai perduoti visas ar dalį teisių ir/ar pareigų, kylančių pagal šias MELP mobiliosios programėlės naudojimo taisykles (pvz., parduodant MELP platformą ar keičiant MELP verslo struktūrą).

10.3. Visi duomenys ir informacija, susijusi su MELP platforma bei talpinama MELP mobiliojoje programėlėje, yra konfidenciali, nebent Įmonė nurodytų kitaip. Įmonės Jums teikiamomis Naudomis privalote naudotis laikydamiesi Įmonės nustatytų taisyklių.

10.4. Mes galime pildyti, keisti šias MELP mobiliosios programėlės naudojimo taisykles ir kitus su jomis susijusius dokumentus, kai tokie pakeitimai reikalingi dėl technologinių ar reguliacinių pakeitimų, arba kai MELP mobiliosios programėlės naudojimo taisykles keisti reikalinga dėl su verslu susijusių priežasčių. Apie tai Jus informuosime MELP mobiliojoje programėlėje. Jeigu nesutinkate su bet kokiais MELP mobiliosios programėlės naudojimo taisyklių pakeitimais, privalote nustoti naudotis MELP mobiliąja programėle bei ištrinti MELP mobiliąją programėlę iš savo įrenginių. Jei po MELP mobiliosios programėlės naudojimo taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės MELP mobiliąja programėle, laikysime, kad Jūs sutinkate su nauja MELP mobiliosios programėlės naudojimo taisyklių redakcija.

10.5. Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, jei atnaujiname MELP platformą/MELP mobiliąją aplikaciją ar MELP mobilios programėlės naudojimo taisykles dėl saugumo ar įvedame naujas MELP platformos funkcijas, atnaujintos MELP mobiliosios programėlės naudojimo taisyklės gali įsigalioti nedelsiant ir bus taikomos Jums naudojantis MELP mobiliąja programėle nuo atnaujintų MELP mobiliosios programėlės naudojimo taisyklių paskelbimo momento. Nesutikdami su tokiais pakeitimais, bet kada galite nustoti naudotis MELP mobiliąja programėle.

10.6. Šioms MELP mobiliosios programėlės naudojimo taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.7. Su Mumis galite susisiekti elektroniniu paštu info@melp.com.  

Taisyklių redakcija: V.F.1.1

Įsigaliojimo data: 2022-06-30

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View ourPrivacy Policy privacy policy for more information.