Paslaugų teikimo sąlygos

1. SĄVOKOS

1.1 MELP - MELP,UAB, įmonės kodas 305615566, registruotos buveinės adresas Klevų g. 10, LT-06248 Vilnius, Lietuva arba bet kuri kita MELP įmonė, susijusi su MELP, UAB. Su MELP galima susisiekti elektroniniu paštu info@melp.com;

1.2 MELP platforma – MELP valdoma platforma internete, pasiekiama adresu melp.com, arba MELP mobiliojoje aplikacijoje;

1.3 MELP mobilioji aplikacija – MELP mobilioji programėlė, kurią galima parsisiųsti į išmaniuosius įrenginius ir pasiekti MELP platformą;

1.4 Įmonė – (i) juridinis asmuo, veikiantis kaip darbdavys; (ii) individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, veikiantis kaip darbdavys; (iii) asmuo, samdantis fizinius asmenis paslaugų ar kitos civilinės sutarties pagrindu; (iv) asmuo, teikiantis naudas Naudotojams kitu nei darbo sutarties ar civilinės sutarties pagrindu;

1.5 Kuponas – dovanų kortelė, dovanų rinkinys, dovanų čekis, suteikiantis teisę pasinaudoti jame nurodytomis paslaugomis ar įsigyti juo siūlomas prekes;

1.6 Naudotojas – MELP mobiliosios aplikacijos naudotojas, kuris yra Įmonės darbuotojas ar kitaip su Įmone susijęs fizinis asmuo ir kuris MELP mobiliąją aplikaciją naudoja siekdamas sužinoti apie jam Įmonės teikiamas naudas bei pasinaudoti kitais MELP mobiliosios aplikacijos funkcionalumais;

1.7 Naudos – Įmonės Naudotojui teikiamos naudos, susijusios su Naudotojo skatinimu, sveikatinimu, trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis ar nuolaidomis, Kuponų suteikimu bei kitomis Naudotojų skatinimo priemonėmis, kuriomis Naudotojas turi teisę pasinaudoti;

1.8 Naudos teikėjas – trečiasis asmuo, teikiantis Naudos objektu esančias paslaugas. Kai Naudas teikia pati Įmonė, Naudos teikėjo sąvoka apima ir Įmonę;

1.9 Taisyklės – šios MELP platformos taisyklės Įmonėms;

1.10 Trečiasis asmuo – tai bet kuris asmuo ar subjektas, išskyrus MELP, Įmonę ir Naudotoją;  

1.11 Sutartis – šios Taisyklės kartu su Specialiosiomis Sutarties sąlygomis. Įmonei pasirašius Specialiąsias Sutarties sąlygas, jos, kartu su šiomis Taisyklėmis, laikomos teisiškai įpareigojančia sutartimi dėl naudojimosi MELP platforma;

1.12 MELP platformos naudojimo taisyklės – MELP platformos naudojimo taisyklės, skirtos Naudotojams. Aktualios redakcijos MELP platformos naudojimo taisyklės pateikiamos MELP mobiliojoje aplikacijoje ir melp.com.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1 MELP platforma yra įrankis, skirtas Įmonėms pateikti informaciją apie Naudotojams teikiamas Naudas, jas valdyti bei atlikti kitus Taisyklėse numatytus veiksmus. Priklausomai nuo pasirinkto prisijungimo prie MELP platformos būdo, gali skirtis MELP platformoje pateikiamos informacijos apimtis ir siūlomas funkcionalumas.

2.2 Įmonės MELP platformą gali pasiekti ir ja naudotis per Įmonės paskyrą ir gali sukurti paskyras Naudotojams. Naudodamosi Įmonės paskyra Įmonės gali įkelti informaciją į MELP platformą apie Naudas, jų teikimo sąlygas ir vertes/ribas bei ją valdyti: pildyti, keisti ar panaikinti bei atlikti kitus Taisyklių 3 skyriuje nurodytus veiksmus.

2.3 Visais atvejais Naudotojai nėra įpareigoti pasinaudoti kažkuria Nauda, o MELP platforma veikia kaip įrankis, suteikiantis Naudotojui informaciją apie teikiamas Naudas.  

2.4 Teikiant Naudas, santykiai susiklosto tiesiogiai tarp Įmonės ir Naudos teikėjo bei Naudotojo ir Naudos teikėjo. Už Naudų teikimą Naudotojams, jų kokybę, atitikimą teisės aktams ir kt., įskaitant bet kokias pretenzijas, kiek tai susiję su Naudų Naudotojui teikimu, atsako išimtinai Įmonė ar tiesioginiai Naudų teikėjai, o MELP neprisiima jokių su tuo susijusių prievolių ar atsakomybės.

2.5 Įmonė savo nuožiūra nusprendžia, kada, kiek ilgai ir kokia apimtimi naudosis MELP platformos funkcionalumu, atsižvelgiant į savo poreikius ir šių Taisyklių sąlygas.

2.6 MELP jokiais atvejais neatlieka Įmonės teikiamų Naudų vertinimo ar jų aprašymo tikrinimo, o informacijos apie Naudas pateikimas MELP platformoje nereiškia Naudų reklamos ar MELP atliekamo viešo Naudų siūlymo jas įsigyti ar jomis pasinaudoti, išskyrus kiek tai susiję su Kuponų įsigijimu. MELP taip pat negali būti laikomas Naudų teikėju ar parduodančiu Kuponą savo vardu. MELP gali pasiūlyti tam tikrų Naudų aprašymų formas bei MELP platformoje patalpina Kuponų aprašymus, tačiau už galutinį Naudos aprašymą ir Naudos teikimo sąlygas atsako Įmonė.  

2.7 MELP neatlieka tikrinimo ar Naudotojams taikomos konkrečios Naudos bei ar Naudotojams konkrečios Naudos priskirtos tinkamai. Vis dėlto, jeigu susijusias pareigas MELP numatytų įstatymai, MELP pasilieka atitinkamas teises, atsižvelgiant ir apsiribojant įstatymuose numatytomis pareigomis.

3. PASLAUGOS

3.1 MELP Įmonei suteikia teisę MELP platformoje:

3.1.1. susikurti Įmonės profilio puslapį (paskyrą), kuris gali būti naudojamas ir prieinamas MELP platformoje, atsižvelgiant į šias Taisykles, bei keisti jame nurodytą informaciją;

3.1.2. sukurti paskyras Naudotojams, suvesti jose Naudotojų informaciją bei priskirti jiems teikiamas Naudas;

3.1.3. įkelti į MELP platformą informaciją apie Naudas, Naudų aprašymus ir jų suteikimo sąlygas, ją pildyti, keisti (išskyrus Kuponų aprašymus) ir ištrinti;  

3.1.4. savo nuožiūra valdyti Naudotojams suteikiamas Naudas;

3.1.5. matyti Įmonės atskiriems Naudotojams teikiamas Naudas;

3.1.6. valdyti Naudų parinkimus (parinkti Naudų taikymą Naudotojų kategorijoms, jas grupuoti);

3.1.7. įkelti į MELP platformą naujienas ir kitą informaciją, susijusią su Naudomis bei pasinaudojimo Naudomis sąlygomis;

3.1.8. susisiekti su Naudotojais;

3.1.9. susisiekti su MELP;

3.1.10. gauti pranešimus, susijusius su MELP platformos veikimu ir jos naudojimu;

3.1.11. panaikinti konkretaus Naudotojo sąsajumą su Įmone ir/ar jos teikiamomis Naudomis.

3.1.12. matyti ataskaitas švieslentėse („Dashboard“) ir keisti jų „pjūvius“;

3.1.13. matyti, kurie Naudotojai nėra pasirinkę Naudų ir apie tai jiems priminti;

3.1.14. siųsti pranešimus Naudotojams, daryti jų apklausas ir gauti bei analizuoti tokių apklausų rezultatus;

3.1.15. leisti įsigyti Kuponus pagal pasirenkamas Kuponų kategorijas;

3.1.16. naudotis kitais MELP platformos funkcionalumais, teikiamais Sutarties galiojimo metu kurių išsamus sąrašas pateikiamas www.melp.com.

4. PASLAUGOS NAUDOTOJAMS

4.1. Įmonė sukuria MELP platformos paskyras Naudotojams, savarankiškai parenka jiems siūlomas Naudas ir jų taikymo sąlygas ir/ar priskiria Naudotojams Naudas.  

4.2. Naudotojai, prisijungę prie savo paskyros MELP mobiliojoje aplikacijoje, galės matyti jiems Įmonės teikiamas Naudas, Įmonės leidžiama apimtimi jas valdyti bei atlikti kitus MELP platformos naudojimo taisyklėse numatytus veiksmus.

4.3. MELP mobiliąja aplikacija Naudotojai gali naudotis tada, kai Įmonė suveda jų duomenis į MELP platformą, jie prisijungia prie MELP mobiliosios aplikacijos ir sutinka su MELP platformos naudojimo taisyklėmis. MELP neatsako už Įmonės pateiktų Naudotojų duomenų (įskaitant asmens duomenis) teisingumą, išsamumą bei jų naudojimo teisėtumą, o MELP platforma veikia išimtinai kaip įrankis, kuriame naudojami šie duomenys Naudotojų identifikavimo ir Naudų jiems priskyrimo bei jų administravimo tikslu.

4.4. Įmonė gali matyti tik tų Naudotojų paskyras, kuriems teikiamos Naudos MELP platformoje buvo įvestos Įmonės ar jos pasitelkto asmens.  

4.5. Įmonė turi pareigą užtikrinti, kad paskyra MELP platformoje būtų inicijuojama tik tiems Naudotojams, kurie turi teisę į Naudas ir kad MELP mobilioji aplikacija bus naudojama tik tam teisę turinčių Naudotojų.

5. ĮMONĖS TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. MELP paslaugomis gali naudotis tik MELP platformoje registruotos Įmonės, kurios atitinka Taisyklių reikalavimus bei pasirašo Specialiąsias Sutarties sąlygas.  

5.2. Šalims pasirašius Sutartį, MELP sukuria Įmonės paskyrą MELP platformoje ir suteikia jai administratoriaus teises, leidžiančias valdyti Įmonės paskyrą MELP platformoje ir atlikti Taisyklių 3.1 punkte nurodytus veiksmus.  

5.3. Įmonė, naudodamasi MELP platforma bei teikdama Naudas Naudotojams, privalo nekenkti MELP ar MELP platformos įvaizdžiui, neskleisti ir neteikti informacijos, kuri galėtų pakenkti MELP ar MELP platformos įvaizdžiui.

5.4. Įmonė įsipareigoja:

5.4.1. nenaudoti MELP platformos taip, kad būtų arba galėtų būti sukelti MELP platformos ar atskirų jos funkcijų veikimo trukdžiai;

5.4.2. nenaudoti MELP platformos nesąžiningais tikslais arba atliekant bet kokius neteisėtus veiksmus;

5.4.3. naudodamasi MELP platforma ir joje pateikiama informacija, elgtis apdairiai ir sąžiningai;

5.4.4. naudoti MELP platformą išskirtinai Sutartyje nustatytais tikslais, laikydamasi šių Taisyklių sąlygų ir nepažeisdama taikytinų teisės aktų reikalavimų.  

6. MELP TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. MELP turi teisę papildyti per MELP platformą teikiamų paslaugų sąrašą bei keisti MELP platformos funkcionalumą, atlikdama sistemos pagerinimus ir jos veikimo patobulinimus. Jeigu MELP platformos funkcionalumai išplečiami taip, kad Naudotojams būtų sudarytos galimybės susikurti paskyras MELP  platformoje ar MELP mobiliojoje aplikacijoje patiems, MELP turi teisę pasiūlyti Naudotojams pasinaudoti šiuo funkcionalumu.  

6.2. MELP turi teisę nuasmenintą MELP platformos statistinę-analitinę informaciją, susijusią su Įmonės siūlomų Naudų naudojimu, atskirų Naudų populiarumu, faktiniu panaudojimu ir kitais statistiniais duomenimis, naudoti paslaugų teikimo tobulinimo, analitikos ir MELP verslo plėtros tikslais.

7. MELP PLATFORMOS PASLAUGŲ KAINA, ATSISKAITYMAI

7.1. Įmonė už naudojimąsi MELP platforma moka Specialiosiose Sutarties sąlygose nustatytą mokestį (toliau – Paslaugų kaina).  

7.2. Tais atvejais, kai Įmonė siekia suteikti galimybę Naudotojams pasinaudoti MELP platformoje skelbiamais Kuponais, Įmonė įsipareigoja atsiskaityti su MELP už visus Įmonės Naudotojų įsigytus Kuponus. Tinkamo Įmonės atsiskaitymo už Kuponus tikslais taikomas Specialiosiose Sutarties sąlygose nurodyto dydžio užstatas (toliau – Užstatas). Įmonė perveda Užstatą į MELP banko sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo (i) Sutarties sudarymo arba (ii) galimybės Naudotojams pirkti Kuponus MELP mobiliojoje aplikacijoje patvirtinimo dienos (vėlesnės iš šių datų). Bet kokiu atveju, MELP neaktyvuoja teisės Naudotojams pirkti kuponus MELP mobilioje aplikacijoje, jei Užstatas nėra sumokėtas. MELP turi teisę laikyti Užstatą šioje sąskaitoje visu Sutarties galiojimo laikotarpiu. Įmonei pageidaujant suteikti Naudotojams Kuponų už didesnę nei Užstatas sumą, Užstatas padidinimas iki Šalių susitarto dydžio. Sutarčiai pasibaigus ar nutrūkus, nepanaudota ir Sutarties 7.3 punkto pagrindu neįskaityta Užstato dalis grąžinama Įmonei per 30 (trisdešimt) dienų.

7.3. MELP savo nuožiūra turi teisę panaudoti Užstatą Įmonės pradelstų mokėjimų, įskaitant pagal Taisyklių 7.4 punktą kompensuotinas sumas, padengimui. Įmonė privalo užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Užstato suma nebus mažesnė, nei nurodyta Specialiosiose Sutarties sąlygose (ar atskirai raštu susitarta tarp Šalių). Tuo atveju, jei dalis Užstato buvo panaudota Taisyklių 7.2 punkte nurodytam tikslui, Įmonė ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas privalo pervesti pinigų sumą, kad visiškai atstatytų Užstatą iki Specialiosiose Sutarties sąlygose nurodytos (ar atskirai raštu tarp Šalių susitartos) sumos. Tuo atveju, jei Įmonė neatstato Užstato sumos iki Specialiosiose Sutarties sąlygose nurodytojo, MELP turi teisę deaktyvuoti Įmonei Kuponų įsigijimo MELP platformoje galimybę iki to momento, kol Įmonė atstatys Užstato dydį iki Specialiosiose Sutarties sąlygose nurodytos sumos.

7.4. MELP sąskaitoje faktūroje gali būti įtraukiamos Įmonės kompensuotinos išlaidos, MELP patirtos atsiskaitant su Kuponų platintojais ir kitais Trečiaisiais asmenimis už Įmonės įsigytus Kuponus ar kitas Trečiųjų asmenų teikiamas prekes ir paslaugas, įskaitant Kuponų platintojų komisinius už Kuponų platinimą/aptarnavimą (jei tokie taikomi), apie kuriuos Įmonė yra informuojama Kuponų aprašyme MELP platformoje.

7.5. MELP apskaičiuoja Paslaugų kainą už praėjusį mėnesį bei Taisyklių 7.4 punkte numatytas Įmonės kompensuotinas sumas ir pateikia Įmonei sąskaitą ne vėliau kaip 5 (penktą) po ataskaitinio mėnesio pabaigos einančio mėnesio dieną. Už Naudotojus, kurių atžvilgiu Įmonei MELP platformos paslaugos buvo teikiamos nepilną ataskaitinį laikotarpį, Paslaugų kaina apskaičiuojama proporcingai. Šio punkto tikslais laikoma, kad ataskaitinis mėnuo sutampa su kalendoriniu mėnesiu.  

7.6. MELP pateiktas sąskaitas Įmonė apmoka Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta tvarka, bet ne vėliau kaip 10 (dešimtą) mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, dieną. Sąskaitos apmokamos į jose nurodytą MELP sąskaitą banke.

7.7. Įmonei gali būti suteikiamas bandomasis laikotarpis nemokamai naudotis MELP platforma, taip pat minimalus naudojimosi MELP platforma laikotarpis ir/ar taikomos nuolaidos. Visa tai nurodoma Specialiosiose Sutarties sąlygose.  

7.8. Šalys įsipareigoja savarankiškai vykdyti įsipareigojimus, susijusius su mokesčių prievolėmis, kylančiomis iš Sutarties, jeigu taikoma.  

8. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

8.1. MELP platforma bei visi atskiri jos elementai, įskaitant programinę įrangą, išeities ir objektinius kodus, algoritmus, know-how, duomenų bazes, tekstus, dizainą, logotipus, produktų ir paslaugų pavadinimus, prekių ženklus (išskyrus Įmonėms priklausančius), ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik MELP ar jos licenciarams, ir Įmonei nėra perduodamos jokios teisės į MELP platformą.  

8.2. Įmonės MELP platformoje suvesti duomenys yra Įmonės nuosavybė. Visa kita MELP platformoje esanti informacija ir duomenys priklauso MELP.

8.3. MELP suteikia Įmonei neišimtinę, neperleidžiamą teisę naudoti MELP platformą pagal jos paskirtį tol, kol galioja ši Sutartis. Įmonė įsipareigoja nesuteikti, neplatinti ir nesidalinti MELP platforma ir savo prisijungimo duomenimis su trečiaisiais asmenimis.

8.4. Įmonė įsipareigoja nekopijuoti, nekeisti ar kitaip neleistinai nenaudoti šiame Taisyklių skyriuje nurodytų intelektinės nuosavybės objektų.

9. KONFIDENCIALUMAS

9.1. Konfidencialia informacija laikoma visa nevieša informacija ir dokumentai, kurią šalys viena kitai perdavė ar sužinojo dėl Sutarties vykdymo ar naudojimosi MELP platforma, taip pat Sutarties sąlygos, išskyrus viešai prieinamą informaciją. Konfidencialia informacija taip pat laikomas MELP veiklos modelis, Paslaugų kaina ir jos sumokėjimo tvarka, šalių tarpusavio susirašinėjimas ir bet kokia kita informacija, kuri Įmonei yra prieinama šios Sutarties pagrindu.

9.2. Visi duomenys ir informacija, susijusi su Naudotojais, kuri talpinama MELP platformoje, yra konfidenciali. Šią informaciją šalys įsipareigoja naudoti tik Taisyklėse numatytų teisių ir pareigų vykdymo tikslais.

9.3. Šalys įsipareigoja be raštiško kitos šalies sutikimo neteikti Tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos, išskyrus atvejus, kai tai yra daroma įgyvendinant teises ar pareigas, kylančias iš Sutarties, arba tai yra daroma pagrįstu valstybės įgaliotų institucijų reikalavimu, vykdant įstatymų reikalavimus. Šis draudimas galioja Sutarties galiojimo metu ir neribotą laiką jai pasibaigus. Konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

9.4. Tokiu atveju, jei Įmonės pagal Sutartį MELP teikiama informacija yra konfidenciali ir/ar savyje turi asmens duomenų, tokios informacijos perdavimas turi būti atliekamas šifruota valdymo forma, pvz. naudojant saugią nuorodą „Sharepoint“ programoje.

10. DUOMENŲ APSAUGA

10.1. Šios Sutarties vykdymo tikslais yra tvarkomi Įmonės darbuotojų asmens duomenys. MELP šių Įmonės perduotų asmens duomenų atžvilgiu veikia kaip duomenų tvarkytojas. MELP atliekamas duomenų tvarkymas yra reglamentuojamas atskira MELP ir Įmonės sudaryta duomenų tvarkymo sutartimi, kurioje nustatomi duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos.

11. ATSAKOMYBĖ

11.1. Įmonė apsaugo ir gina MELP nuo bet kokios atsakomybės, žalos, nuobaudų, baudų, ar mokesčių, atsirandančių arba susijusių su tuo, kad Įmonė pažeidžia savo pareiškimus, garantijas ar įsipareigojimus pagal šias Taisykles, ypatingą dėmesį atkreipiant į Naudotojų asmens duomenų ir privatumo apsaugą bei MELP platformos naudojimą griežtai pagal Sutarties nuostatas. Dėl susijusių pažeidimų MELP kilus nuostolių, Įmonė nedelsiant privalo juos atlyginti pagal MELP pateikiamus nuostolių dydį pagrindžiančius įrodymus.

11.2. Įmonės ir Naudotojo santykiuose išimtinai tik pati Įmonė yra atsakinga dėl Įmonės teikiamų Naudų, pasinaudojimo jomis sąlygų ir jų taikymo Naudotojui bei dėl MELP platformos naudojimo galinčių kilti nuostolių.  

11.3. MELP informuoja Naudotojus apie MELP platformos naudojimo taisykles, tačiau jokiais atvejais neprisiima atsakomybės dėl Įmonės atliekamų veiksmų ar Naudotojams teikiamų Naudų ir/arba galimos susijusios žalos.

11.4. MELP neatsako už Trečiųjų asmenų, kuriuos pasitelkia savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui ir paslaugų teikimui (pvz. interneto paslaugų teikėjų), teikiamų paslaugų funkcionalumą, kokybę ar susijusius pažeidimus.

11.5. Įmonei vėluojant sumokėti Paslaugų kainą ar įvykdyti kitus Sutartyje nustatytus piniginius įsipareigojimus, taikomi 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigiai nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną.

12. SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ LYGIO

12.1. Teisės aktų leidžiama apimtimi, MELP neprisiima atsakomybės už:

12.1.1. Trečiųjų asmenų veiksmus ir (ar) neveikimą, dėl kurių sutriktų naudojimasis MELP platforma ir Įmonė dėl to patirtų nuostolius;

12.1.2. MELP platformos veiklos nutraukimą dėl bet kokių priežasčių;

12.1.3. MELP platformos duomenų praradimą, neteisėtą atskleidimą ar sugadinimą.


12.2. MELP atsakomybė kyla tik dėl žalos, kuri atsirado dėl MELP tyčios ar didelio neatsargumo ir tik už patirtus tiesioginius nuostolius, kurių dydį ir atsiradimo faktą privalo įrodyti Įmonė.

12.3. MELP įsipareigoja dėti pagrįstas pastangas, kad MELP platforma tinkamai veiktų ir būtų pasiekiama jos naudotojams. Tačiau MELP negarantuoja, kad MELP platforma veiks be trikdžių ar be klaidų, o MELP platformoje pateikiama informacija bus tiksli, išsami ir Įmonės reguliariai atnaujinama.

12.4. Pastebėjusi MELP platformos veikimo sutrikimų, Įmonė gali informuoti MELP apie juos naudodamasi sutrikimų valdymo sistema ar MELP nurodytu el. pašto adresu. MELP į Įmonės pranešimus sureaguos ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas bei imsis  komerciškai pagrįstų veiksmų, kad nurodyti trikdžiai būtų pašalinti ir MELP platformos veikimas atstatytas ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Įmonės pranešimo gavimo. MELP, gavusi pranešimą apie sutrikimą, gali įvertinti sutrikimo rimtumo laipsnį ir nustatyti kokiais prioritetais sutrikimas bus sprendžiamas. Įmonė turi bendradarbiauti su MELP siekiant išspręsti sutrikimą, t. y. laiku teikti prašomą informaciją ir bendravimui su MELP paskirti tam pakankamai žinių turintį asmenį.

12.5. MELP negali garantuoti MELP platformos nepertraukiamo prieinamumo ir funkcionalumo, tačiau MELP imsis komerciškai pagrįstų ir jai prieinamų priemonių, kad MELP platformos pasiekiamumas būtų ne mažesnis kaip 95 % (devyniasdešimt penkis procentus), išskyrus laikotarpius, kai MELP platforma yra neprieinama dėl planinių priežiūros ar atnaujinimo darbų.

12.6. Įmonė supranta ir jai yra priimtina, kad Kuponų įsigijimo per MELP platformą atveju galimas Kupono įsigaliojimo pradžios atidėjimas, susidarantis dėl Kupono aktyvavimo Naudos teikėjo ir/ar Kupono platintojo sistemose veiksmų. Bet kuriuo atveju šis atidėjimas negali viršyti 24 (dvidešimt keturių) valandų nuo Kupono (Naudos) priskyrimo konkrečiam Naudotojui MELP platformoje momento.

12.7. Įmonė supranta ir sutinka, kad MELP platformos paslaugos bet kuriuo metu ir dėl bet kurios priežasties dėl planinės priežiūros ar tinklo trikties gali būti neprieinamos ar gali vėluoti. Apie MELP platformos planinės priežiūros darbus MELP informuos Įmonę ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki planinės priežiūros darbų pradžios.

12.8. Jeigu MELP platforma yra nepasiekiama ilgiau nei nurodyta Taisyklių 12.5 punkte, Paslaugų kaina už atitinkamą apskaitinį laikotarpį mažinama proporcingai MELP platformos neveikimo ar nepasiekiamumo laikui arba kitu šalių abipusiai susitartu dydžiu.

12.9. MELP dės pagrįstas pastangas, kad MELP platforma ir joje pateikiamas turinys būtų saugus. Tačiau jokia sistema nėra visiškai saugi, todėl MELP negarantuoja, kad MELP platformoje ar MELP mobiliojoje aplikacijoje nebus virusų, kenkėjiškų arba kitų elementų, dėl kurių MELP platforma ar MELP mobilioji aplikacija ir (arba) jų turinys gali būti pavojingi. Įmonė yra pati atsakinga už savo ir savo įrenginių saugumą.  

13. SUTARTINIŲ SANTYKIŲ ATSIRADIMAS IR PABAIGA

13.1. Šios Taisyklės Įmonei tampa privalomos nuo Specialiųjų Sutarties sąlygų pasirašymo dienos ir galioja Specialiosiose Sutarties sąlygose nurodytą terminą, šiose Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

13.2. Kiekviena šalis gali nutraukti Sutartį nepriklausomai nuo nutraukimo priežasties bet kuriuo metu, apie tai raštu pranešdama kitai šaliai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų.  

13.3.MELP pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu vienašališkai, visiškai ar iš dalies apriboti Įmonės prieigą ir galimybę naudotis MELP platformos paslaugomis, jeigu būtų pažeista Sutartis, kiltų grėsmė ar būtų pakenkta MELP platformos saugumui, reputacijai ar verslui, taip pat kitais, MELP nuožiūra, būtinais atvejais, atsižvelgiant į Sutartyje ir teisės aktuose nustatytus ribojimus. Tokiais atvejais MELP pateikia motyvuotą pranešimą dėl paslaugų apribojimo ar sustabdymo.

13.4. Esant neesminiam Sutarties pažeidimui, nukentėjusi šalis praneša kitai šaliai apie pažeidimą ir nustato protingą terminą pažeidimui pašalinti. Nepašalinus pažeidimo per nustatytą terminą, Taisyklių taikymas šalims automatiškai pasibaigia nuo termino trūkumams pašalinti pabaigos. Siekiant išvengti abejonių, laikoma, kad esminiu Sutarties pažeidimu yra Taisyklių 5.3, 5.4, 7.3, 7.6 punktų, 8, 9 skyrių pažeidimai.  

13.5. Nutraukus Sutartį ar pasibaigus jos galiojimo terminui, MELP turi teisę nedelsiant pašalinti Įmonės paskyrą MELP platformoje ir Įmonės Naudotojų paskyras. Tokiu atveju, kai konkretaus Naudotojo paskyra MELP platformoje yra susieta su kelių Įmonių teikiamomis Naudomis, Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo atveju iš tokio Naudotojo paskyros MELP platformoje pašalinama tik ta informacija, kuri yra susijusi su Įmone ir jos teikiamomis Naudomis, tačiau to Naudotojo paskyra nėra pašalinama.  

13.6. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata laikoma iš dalies ar visiškai neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama pagal kokį nors taikomą teisės aktą, tokia nuostata ar jos dalis ta apimtimi nebetaikoma, tačiau tai neturi poveikio likusios Sutarties dalies teisėtumui, galiojimui ir įgyvendinamumui. Tokiu atveju šalys turi pakeisti neteisėtą, negaliojančią arba neįgyvendinamą nuostatą (jos dalį) teisėta, galiojančia ir įgyvendinama nuostata (jos dalimi), kuri didžiausia įmanoma apimtimi turi panašų poveikį į neteisėtą, negaliojančią arba neįgyvendinamą nuostatą (jos dalį), atsižvelgiant į Sutarties turinį ir paskirtį.

14. TAISYKLIŲ PAKEITIMAI  

14.1. MELP pasilieka teisę bet kada keisti Taisyklių sąlygas bei MELP Platformos ar MELP mobiliosios aplikacijos funkcionalumą. Apie numatomą Taisyklių sąlygų pakeitimą Įmonė informuojama siunčiant jai atnaujintą Taisyklių versiją ir nurodant Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo datą, kuri negali būti trumpesnė nei 15 (penkiolika) dienų iki numatomų pakeitimų įsigaliojimo dienos. Įmonei nesutinkant su Taisyklių pakeitimais, Įmonė įgyja teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį nuo datos, kuomet įsigaliotų tokios pakeistos Taisyklių sąlygos. Įmonei nepareiškus nesutikimo dėl pakeistų Taisyklių sąlygų iki jų įsigaliojimo datos ir jai toliau naudojantis MELP platformos paslaugomis, yra laikoma, kad atnaujintos Taisyklių sąlygos Įmonei yra priimtinos ir privalomos ir jos yra taikomos nuo pranešime nurodytos Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo datos.

14.2. Esant poreikiui, MELP siekiant tobulinti MELP platformos ar MELP mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, MELP gali atlikti MELP platformos funkcionalumo ar šių Taisyklių pakeitimus, jei tai nekeičia esminių Sutarties sąlygų. Tokie pakeitimai bus privalomi nuo jų pateikimo Įmonei dienos, netaikant aukščiau nurodytos Sutarties keitimo procedūros.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

15.1. MELP turi teisę MELP platformos ar MELP mobiliosios aplikacijos funkcionalumus bet kuriuo metu, be jokių apribojimų, savo nuožiūra atnaujinti, nutraukti arba pakeisti, su sąlyga, kad bendras MELP platformos funkcionalumas nebus mažesnis nei Sutarties pasirašymo metu.  

15.2. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kompetentingame teisme Vilniuje.  

15.3. Informacija Įmonei Sutarties vykdymo tikslais teikiama Įmonės MELP pateiktu el. paštu arba per MELP platformą.

15.4. Aktuali Taisyklių versija prieinama melp.com.

15.5. Įmonė ir MELP įsipareigoja bendradarbiauti ir teikti informaciją viena kitai, siekiant užtikrinti tinkamą MELP platformos veikimą ir paslaugų pagal Sutartį teikimą.

15.6. Taisyklės nesukuria tarp Įmonės ir MELP darbo teisinių santykių, komercinio atstovavimo, jungtinės veiklos, partnerystės ar atstovavimo santykių.  

15.7. Įmonė negali visiškai ar iš dalies perleisti, perduoti šios Sutarties, kurių nors jos teisių arba įsipareigojimų pagal ją be MELP sutikimo. MELP turi teisę be sutikimo visiškai ar iš dalies perleisti, teises arba įsipareigojimus pagal šią Sutartį ar dalį jų.

Taisyklių redakcija: V.1.1.

Įsigaliojimo data: 2022-06-30

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View ourPrivacy Policy privacy policy for more information.